Ixly Assessment

Ixly Voorbereidingspakket

Ixly testen kunnen een lastige opgave zijn. Moet jij binnenkort een assessment maken van Ixly? Bereid je dan goed voor met ons op maat gemaakte Ixly Voorbereidingspakket. Dit pakket bevat meer dan 100 testen in de stijl van de Ixly. Een goede voorbereiding zorgt voor meer zelfvertrouwen en betere prestaties. Krijg direct online toegang tot de testen en oefen 24/7 op je computer, mobiel of tablet!
 • 30 Dagen Toegang
 • 111 Testen
 • 2048 Vragen

Ixly Assessment oefenen

Ixly-Assessment

Ixly is een uitgever van online psychologische testen en vragenlijsten. Ixly ontwikkelt zelf psychometrische testen en geeft testen van andere testontwikkelaars uit.

Een van de pakketten van Ixly is de Adaptieve Capaciteiten Test (ACT), deze test meet je algemene intelligentie aan de hand van vier verschillende testen, namelijk een Numerieke, Abstracte en Verbale en Begrijpend Lezen test.

De testen van Ixly kunnen lastig zijn om te maken. Onderga jij binnenkort een assessment van Ixly? Bereid je dan goed voor met ons op maat gemaakte Ixly Voorbereidingspakket. 

Het Ixly assessment Voorbereidingspakket bevat de volgende oefentesten:

 • Ixly ACT Begrijpend lezen
 • Ixly ACT Numeriek
 • Ixly ACT Abstract
 • Ixly ACT Verbaal
 • Ixly Blokken tellen
 • Ixly Categorieën
 • Ixly Cijferreeksen
 • Ixly Figuren L
 • Ixly Figurenreeksen
 • Ixly Inbox Profitness
 • Ixly Logisch redeneren
 • Ixly Mozaïeken
 • Ixly Non verbale analogieën
 • Ixly Programma hbo/wo-selectie
 • Ixly Redactiesommen
 • Ixly Rekenvaardigheid
 • Ixly Stroomdiagrammen
 • Ixly Tabellen en Grafieken
 • Ixly Verbale analogieën
 • Ixly Woorden
 • Ixly Zinnen

Naast het feit dat al onze oefentesten een uitgebreide uitleg van de antwoorden bevatten en een omschrijving van hoe men tot het juiste antwoord kan komen, bieden wij ook een uniek Persoonlijk Progressie Systeem. Door middel van dit systeem kun je jouw prestatie in de gaten houden, en jezelf vergelijken met de normgroep. Je krijgt gelijk inzicht in je resultaten en statistieken, hierdoor ontdek jij je sterke en zwakke punten en krijg je inzicht in jouw verbeterpunten. Het progressiesysteem houdt je scores, testtijden, en groeiontwikkeling bij, zodat jij kan zien hoe je vordert.

Ixly ACT Begrijpend Lezen

De Ixly ACT Begrijpend Lezen Test bestaat uit een aantal teksten waar de kandidaat een aantal vragen over krijgt. Met deze test wordt het vermogen getoetst om teksten te lezen en begrijpen.

ixly-begrijpend-lezen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly ACT Begrijpend Lezen Test.

Het juiste antwoord is C, "Noorwegen".

Het antwoord is te vinden in de zin: "Het is de oorspronkelijke huiskat die voorkomt in Noorwegen". Deze zin maakt duidelijk dat deze kat oorspronkelijk uit Noorwegen komt.

Ixly ACT Numeriek

Bij de ACT Numeriek Test wordt het vermogen van de kandidaat getest om het logische verband in een reeks cijfers te ontdekken. Er wordt een reeks cijfers gegeven en het is aan de kandidaat om de logische opvolger te kiezen uit een set van 5 mogelijke antwoorden. Met deze test wordt de analytische capaciteit en het vermogen om berekeningen te maken en daaruit conclusies te trekken getest.

ixly-act-numeriek-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly ACT Numeriek Test.

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is 35. Er wordt eerst 3 opgeteld, en vervolgens wordt het getal wat opgeteld wordt steeds opgehoogd met 2. Zie voor uitleg het onderstaande plaatje.

ixly-act-numeriek-test-voorbeeld-vraag-antwoord

Ixly ACT Abstract

In de ACT Abstract Test wordt een reeks figuren weergegeven in een matrix. In deze reeks figuren is een patroon te ontdekken en het is aan de kandidaat de taak om het missende figuur uit een reeks van 4 antwoord mogelijkheden te kiezen. Hier wordt je vermogen om te analyseren en problemen op te lossen getest.

ixly-act-abstract-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Abstract Test. 

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is A. Per kolom ontbreekt in ieder figuur één van de drie strepen. Antwoord A is juist omdat hier de streep ontbreekt die in de andere twee figuren, in dezelfde kolom, wel aanwezig zijn.

Ixly ACT Verbaal

In de ACT Verbaal Test wordt de kandidaat gevraagd om relaties tussen woorden te vinden. Dit wordt gedaan aan de hand van analogieën. Een analogie bestaat uit twee paren van woorden die allebei hetzelfde verband hebben. In de testen zijn twee woorden weggelaten en aan de kandidaat is het de taak om de juiste woorden te kiezen. Hiermee wordt je verbaal analytische capaciteit getest.

ixly-act-verbaal-test-voorbeeld-vraag-antwoord

Voorbeeldvraag Ixly ACT Verbaal Test.

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is "Geldsom : Interest". Deze analogie heeft een synoniemen verband: Geldsom is een synoniem van kapitaal en rente is een synoniem van interest.

Ixly Blokken Tellen

In de Ixly Blokken Tellen Test wordt er een figuur getoond dat opgebouwd is uit een aantal blokken. De bedoeling is dat de kandidaat het aantal blokken waaruit het figuur is opgebouwd telt en dit aantal invult. Deze test meet ruimtelijk inzicht.

ixly-blokkentellen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Blokken Tellen Test.

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is 33 blokken. Een handige strategie om de blokken te tellen is om het figuur op te delen in lagen, en elke laag apart te tellen. Hierdoor houd je het overzicht en zal je sneller tot het goede antwoord komen. Laag 1 heeft 15 blokken, laag 2 heeft 10 blokken, laag 3 heeft 5 blokken, laag 4 heeft 2 blokken en laag 5 heeft 1 blok.

Al deze lagen samen hebben dus: 15 + 10 + 5 + 2 + 1 = 33 blokken.

Ixly Categorieën

In de Ixly Categorieën Test worden er telkens 3 afbeeldingen getoond die 1 categorie vormen. De taak van de kandidaat is, om uit 5 antwoordmogelijkheden 2 afbeeldingen te kiezen die tot dezelfde categorie behoren. Met deze test wordt het vermogen om logisch te redeneren en het analytisch inzicht gemeten.

ixly-categorien-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Categorieën Test.

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is B en C, de plaatjes in de reeks zijn allemaal handschoenen.

Ixly Cijferreeksen

In de Ixly Cijferreeksen Test wordt er aan de kandidaat een reeks cijfers getoond waar een bepaald patroon in te ontdekken is. Het is aan de kandidaat om het volgende logische cijfer aan te wijzen uit 5 verschillende antwoordmogelijkheden. Met deze test wordt het numeriek analytisch inzicht getest.

ixly-cijferreeksen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Cijferreeksen Test.

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is 1440. Het getal wordt steeds vermenigvuldigd met een getal waar steeds 1 bij opgeteld wordt. Zie onderstaande afbeelding voor verdere uitleg.

Ixly-Cijferreeksen-Test-Voorbeeld-Vraag-Antwoord

Ixly Figuren L

In de Ixly Figuren L taak wordt een groot figuur onderverdeeld in een aantal kleinere figuren, van deze figuren mist er steeds één. Van de antwoordmogelijkheden is er één die het grote figuur tot een logisch geheel maakt. Met deze test wordt het vermogen om abstract te redeneren en analytisch te denken getest.

ixly-figuren-l-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Figuren L Test.

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is C. Met dit antwoord wordt het figuur een logisch geheel, namelijk een cirkel.

Ixly Figurenreeksen

De opgaven in de Ixly Figurenreeksen Test bestaan uit figuratieve reeksen, waarvan gevraagd wordt het patroon te herkennen en deze op een logische wijze toe te passen om een oplossing te vinden. Figurenreeksen testen meten het abstract en analytisch redeneringsvermogen.

ixly-figurenreeks-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Figurenreeksen Test.

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is B. Je kunt de volgende 3 patronen onderscheiden:

Patroon 1: De half-gekleurde cirkel beweegt één stap met de klok mee.

Patroon 2: De gekleurde helft van de cirkel draait steeds 90 graden.

Patroon 3: De figuren aan de linker kant van de half gekleurde cirkel in dezelfde rij zijn vierkanten.

Ixly Inbox Profitness

De Ixly Inbox Profitness Test is een simulatie van een werkomgeving waarbij de kandidaat de rol vervult van een Business Unit Manager. In deze test wordt gekeken hoe efficiënt de kandidaat omgaat met het verzamelen en interpreteren van informatie. Deze informatie is gepresenteerd in de vorm van brieven, e-mails of andere documenten. Deze oefeningen worden ook wel postbakoefeningen genoemd.

In de oefening wordt een bedrijf gerelateerd scenario gesimuleerd waarin sollicitanten een bepaalde rol krijgen. Het is belangrijk te weten dat postbakoefeningen zijn gebaseerd op hetzelfde principe, hoewel er twee varianten bestaan. Het grootste verschil tussen ‘gewone’ postbakoefeningen en online postbakoefeningen is dat de online variant op een computer wordt gepresenteerd en de antwoorden op een scherm ingevuld moeten worden. De offline postbakoefening is gebaseerd op een reeks materialen op papier.

Assessment-Training.com biedt een uitgebreid postbakoefeningen pakket aan, klik hier voor meer informatie over dit pakket.

Ixly Logisch Redeneren

In de Ixly Logisch Redeneren Test is het de bedoeling dat de kandidaat een syllogisme oplost. Een syllogisme is een set van 3 zinnen. In de eerste twee zinnen staan de premissen, dit zijn regels die als absolute waarheden beschouwd moeten worden. De laatste zin is een conclusie die door deductief te redeneren getrokken kan worden uit de premissen. De kandidaat krijgt de keuze uit een aantal conclusies en moet de enige juiste conclusie kiezen. De truc is om bij het redeneren allebei de premissen mee te nemen. Met deze test wordt het vermogen getoetst om strikt logische redeneringen te kunnen volgen en te toetsen op juistheid, zonder je af te laten leiden door de betekenis.

ixly-logisch-redeneren-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Logisch Redeneren Test.

Op basis van deze stellingen in de voorbeeldvraag is de enige juiste conclusie: ´geen van bovenstaande conclusies is juist´. De overige 3 antwoorden geven de relatie onderling niet juist weer, waardoor er geen conclusie is te trekken. Dit wordt gevisualiseerd in de afbeelding hieronder.

Ixly Mozaïeken

De Ixly Mozaïeken opdrachten bestaan uit een mozaïek die nagebouwd moet worden met een aantal verschillende puzzelstukken. Hiermee wordt het ruimtelijk inzicht getest.

ixly-mozaieken-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Mozaïeken Test.

Het antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is (B) "A C E G I J K M N". Deze stukjes samen vormen het gegeven voorbeeldfiguur.

Ixly Non Verbale Analogieën

In de Ixly Non Verbale Analogieën Test wordt er een geometrisch figuur getoond die een verandering ondergaat. Vervolgens moet een tweede figuur dezelfde verandering ondergaan. Het is aan de kandidaat de taak om het juiste figuur te selecteren nadat hij de verandering is ondergaan. Hiermee wordt abstract redeneringsvermogen en het vermogen om patronen te ontdekken getest.

ixly-non-verbale-analogieen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Non Verbale Analogieën Test.

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is C. Het rondje verandert in een ster.

Ixly Programma hbo/wo Selectie Test

Deze test wordt gebruikt om te kijken of een kandidaat het denk- en werkniveau heeft voor hbo of wo-functies. Dit wordt gedaan door middel van een combinatie van Figurenreeksen, Verbale Analogieën, en Cijferreeksen opdrachten.

ixly-programma-hbo-wo-selectie-test-voorbeeld-vraag-antwoord

Voorbeeldvraag Ixly hbo/wo Selectie Test.

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is "Piramide : Australië". Egypte staat bekend om de piramides die er staan en Australië om de kangoeroes die er leven.

Ixly Redactiesommen

De Ixly Redactiesommen Test bestaat uit een aantal numerieke sommen die verbaal worden aangeboden. Hiermee wordt het vermogen getest om praktische rekenproblemen op te lossen.

/ixly-programma-hbo-wo-selectie-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Redactiesommen Test.

Het antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is C, 5.000 liter. Om de totale inhoud van de vijver te berekenen, gebruik je de formule lengte x breedte x hoogte: 5 x 2 x 0,5 = 5 kubieke meter. Eén kubieke meter is 1.000 liter, dus 5 x 1.000 = 5.000 liter.

 

Ixly Rekenvaardigheid

De Ixly Rekenvaardigheid Test bestaat uit rekensommen waarbij gevraagd wordt om delen van een vergelijking in te vullen. Dit meet het vermogen om snel en effectief wiskundige berekeningen uit te voeren.

ixly-rekenvaardigheid-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Rekenvaardigheid Test.

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is 29/2. De berekening hiervoor is, 25/2 + 2 = 29/2.

Ixly Stroomdiagrammen

In de Ixly Stroomdiagrammen Test wordt een set figuren veranderd aan de hand van een aantal symbolen die hun eigen veranderingen op de figuren vertegenwoordigen. Een van deze symbolen mist, en het is aan de kandidaat de taak om het juiste symbool te selecteren. Deze test meet het vermogen van een kandidaat om regels toe te passen op problemen.

Ixly-Stroomdiagrammen-Test-Voorbeeld-Vraag

Voorbeeldvraag Ixly Stroomdiagrammen Test.

Het antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is D. Het symbool van antwoord D verschuift alle onderdelen één plaats naar links, de andere twee gegeven symbolen veranderen het 3e figuur en verandert de invulling van figuren met rechte randen. 

Ixly Tabellen en Grafieken

In de Ixly Tabellen en Grafieken Test wordt data getoond waar een aantal vragen over gesteld wordt. Dit kunnen rekenkundige vragen of inhoudelijke vragen zijn. Hiermee wordt het cijfermatig inzicht op een concreet niveau getoetst. De kandidaat moet de gegeven data kunnen lezen en interpreteren.

ixly-tabellen-en-grafieken-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Tabellen en Grafieken Test.

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is 2.066.765. Dit is als volgt te berekenen:

Stap 1: Bereken het aantal Chileense internetgebruikers in 2009.

0,2528 x 16.930.000 = 4.279.904

Stap 2: Bereken het aantal arbeidersklasse en niet-werkende klasse Chileense die internet gebruiken in 2009.

Arbeidersklasse: (0,3672 + 0,2319 + 0,1159) x 4.279.904 = 3.060.131

Niet-werkende klasse: (0,1693 + 0,0628) x 4.279.904 = 993.366

Stap 3: Bereken het verschil tussen de arbeidersklasse en de niet-werkende klasse Chileense dat gebruik maakt van internet.       

3.060.131 – 993.366 = 2.066.765

Ixly Verbale Analogieën

In de Ixly Verbale Analogieën Test wordt de kandidaat gevraagd om relaties tussen woorden te vinden. Een analogie bestaat uit twee paren van woorden die allebei hetzelfde verband hebben. In de testen zijn twee woorden weggelaten en aan de kandidaat is het de taak om de juiste woorden te kiezen. Hiermee wordt de verbaal-analytische capaciteit getest.

ixly-verbale-analogieen-test-voorbeeld-vraag-antwoord

Voorbeeldvraag Ixly Verbale Analogieën Test.

Het antwoord op de bovenstaande vraag is "Kledingstuk : Krot". Het tweede is een minderwaardige vorm van het eerste. Zo is een vod een minderwaardig kledingstuk en een krot een minderwaardig huis.

Ixly Woorden

De opgaven in de Ixly Woorden Test bestaan uit woorden die getoond worden waarvan de kandidaat moet beoordelen of deze fout of goed zijn gespeld. Hiermee wordt de beheersing van de Nederlandse taal getoetst. Deze test wordt vaak ingezet bij selectieprocedures voor functies waar het belangrijk is dat de werknemer goed kan spellen.

ixly-woorden-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Woorden Test.

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is "Nee".

De juiste spelling is: Cappuccino.

Ixly Zinnen

In de Ixly Zinnen Test, wordt een zin aan de kandidaat getoond die opgedeeld is in meerdere delen. De vraag is om aan te geven in welk deel van de zin een fout zit. Hiermee wordt de Nederlandse taalbeheersing getest.

ixly-zinnen-analogieen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Zinnen Test.

Het tweede deel van de zin in de voorbeeldvraag is fout, de juiste wijze is "kan te allen tijde".

Waarom oefenen?

Oefening baart kunst! Je zult zien dat door oefening je prestatie zal verbeteren. Je raakt bekend met het oefenen van opgaven in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Daarnaast kun je al onze oefenopgaven onder tijdsdruk maken, zodat je een echte assessment simulatie ervaart.

Assessment-Training.com is hét platform om jezelf optimaal voor te bereiden! Wij bieden op maat gemaakte trainingspakketten aan met testen in de stijl van daadwerkelijke assessments.

Naast het feit dat al onze oefentesten een uitgebreide uitleg van de antwoorden bevatten en een omschrijving van hoe men tot het juiste antwoord kan komen, bieden wij ook een uniek persoonlijk progressie systeem.

Door middel van dit systeem ontdek jij je sterke en zwakke punten en krijg je inzicht in jouw verbeterpunten. Het progressiesysteem houdt je scores, testtijden, en groeiontwikkeling bij, zodat jij kan zien hoe je vordert.

Wij geven jou de tools om stress weg te nemen en te zorgen dat jij alles uit jezelf en je sollicitatie haalt. Kortom, jouw prestatie is te trainen! Uit onderzoek onder onze kandidaten is gebleken dat scores door oefening tot wel 80% kunnen verbeteren.

Door hoger te scoren op je assessment zal je meer kans maken op de baan die je wilt!

Meer dan 96% van onze klanten raadt ons aan als oefenplatform voor sollicitatie en assessmenttrainingen.

Over Assessment-Training.com

Assessment-Training.com is marktleider op het gebied van online sollicitatie en assessment voorbereiding. Wij vernieuwen en verbeteren ons systeem en testaanbod continu, zodat kandidaten die zich op ons platform voorbereiden zo goed mogelijk beslagen ten ijs komen. Ons doel is om kandidaten klaar te stomen voor elk bedrijf, elke functie en elk niveau!

Om jou de juiste voorbereiding te geven op het Ixly assessment hebben wij het volgende pakket samengesteld met oefentesten:

 • Ixly ACT Begrijpend lezen
 • Ixly ACT Numeriek
 • Ixly ACT Abstract
 • Ixly ACT Verbaal Redeneren
 • Ixly Blokken tellen
 • Ixly Categorieën
 • Ixly Cijferreeksen
 • Ixly Figuren L
 • Ixly Figurenreeksen
 • Ixly Inbox Profitness
 • Ixly Logisch redeneren
 • Ixly Mozaïeken
 • Ixly Non verbale analogieën
 • Ixly Programma HBO/WO-selectie
 • Ixly Redactiesommen
 • Ixly Rekenvaardigheid
 • Ixly Stroomdiagrammen
 • Ixly Tabellen en Grafieken
 • Ixly Verbale analogieën
 • Ixly Woorden
 • Ixly Zinnen

Alle vragen in de oefentesten worden uitgebreid behandeld en je krijgt tips en tricks over hoe je tot het juiste antwoord kan komen. Het unieke Persoonlijke Progressiesysteem meet jouw progressie, waardoor je inzicht krijgt in hoe je presteert en waar jouw verbeterpunten liggen. Kortom, Assessment-Training.com is meer dan slechts een trainingsplatform; wij zijn hier om jou te helpen!

Klik hier om ons overige testaanbod te bekijken, zoals ons Volledige Sollicitatietraining Pakket. In deze sollicitatietraining krijg je naast toegang tot alle psychometrische testen, meer dan 2 uur online videotraining, waarin het gehele sollicitatieproces wordt behandeld. Aan de hand van de video’s en het werkboek, word je getraind in alle mogelijke facetten die je tijdens een sollicitatie tegen kunt komen. Van het schrijven van je CV tot hoe je moet omgaan met moeilijke vragen van recruiters. Elk onderdeel van een sollicitatie heeft zijn eigen video, en een sectie in het werkboek die je er gratis bij krijgt. 

Het meegeleverde eBook van 72 pagina's staat vol met uitleg over testen, methodes, tips en tricks en achtergrondinformatie over het assessment. 

Start nu en krijg direct online toegang tot de testen en oefen 24/7 op je computer, mobiel of tablet!

Assessment-Training.com is niet geaffilieerd aan Ixly. Onze oefentesten zijn ontwikkeld om kandidaten optimaal voor te bereiden op hun assessment en niet voor daadwerkelijke selectieprocessen