Algemene Voorwaarden

Artikel 1 toepasselijkheid
Indien u een bestelling plaatst op Assessment-Training.com of één van de overige sites welke tot het juridische en economische eigendom van Making Moves B.V. horen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst.

Artikel 2 bestellingen
Een bestelling is succesvol geplaatst als de klant door middel van het klikken op de knoppen van de website het gehele bestelproces en betaling heeft doorlopen danwel gedaan. Assessment-Training.com behoudt zich het recht voor om orders zonder motivering te annuleren indien de levering onmogelijk blijkt. Ook is het mogelijk dat Assessment-Training.com aan een order een andere voorwaarde verbindt. De klant zal hier binnen redelijke termijn van op de hoogte worden gebracht.

Artikel 3 conformiteit
Assessment-Training.com streeft er naar om alle testen conform de uitleg, afbeeldingen en filmpjes op de website af te leveren middels de online testomgeving op de website.

Artikel 4 levering
Assessment-Training.com levert de testen direct af aan de klant. De klant kan na het doorlopen van het bestelproces direct de testen oefenen in een online test center. Tenzij de betaling niet direct aan onze webshop wordt bevestigd. De klant heeft toegang tot de testen voor een vastgelegde periode van maximaal 30 dagen of 45 dagen afhankelijk van het aangeschafte pakket. Na het verstrijken van deze periode moet de klant opnieuw een bestelling plaatsen om toegang te krijgen tot de website.

Artikel 5 bedenktermijn
Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geeft de klant aan dat de digitale producten direct geleverd dienen te worden. Het systeem van Assessment-Training.com geeft na een succesvolle betaling direct toegang tot de digitale producten. Tevens gaat de klant akkoord met het afzien van het recht op de wettelijke bedenktermijn. Assessment-Training.com geeft enkel refunds indien er niet met de producten is geoefend.

Artikel 6 prijs
De prijzen voor de testen staan op de website aangegeven en worden in de factuur naar de klant verzonden. Assessment-Training.com heeft het recht om de prijzen op de website te wijzigen zonder motivering of voorafgaande aankondiging.

Artikel 7 inhoud websites
Assessment-Training.com is niet aansprakelijk voor de inhoud van de tekst van de websites. Wij nemen grote zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen van de testen en informatie. Gezien de complexiteit van de samenstelling van de testen gaat de gebruiker bij aankoop akkoord met het feit dat testen mogelijke onjuistheden kunnen bevatten. Assessment-Training.com zal bij mogelijke onjuistheden binnen 7 dagen over gaan tot revisie van de betreffende testen. Daarnaast behouden wij het recht om zonder aankondiging teksten en informatie op de websites te wijzigen.

Artikel 8 copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit onze websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Making Moves B.V. te Amsterdam.

Artikel 9 gebruiksvoorwaarden
Deze website is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren zonder schriftelijke toestemming.

Artikel 10 forumkeuze
Op alle overeenkomsten van Assessment-Training.com is het Nederlands Recht van toepassing.

backToTopBtn