Belastingdienst

star-review star-review star-review star-review star-review

|

76 testen 1253 vragen

Koop Pakket

Ga naar

Wat wij bieden

30-Dagen onbeperkt toegang

Het Persoonlijk Progressie Systeem meet jouw progressie.

Voorbereiding op LTP, IXLY, SHL, PiCompany en véél meer bureau's!

Uitgebreide instructies en uitleg

Belastingdienst

star-review star-review star-review star-review star-review

|

76 testen 1253 vragen

Koop nu

Over de Belastingdienst

De Belastingdienst is het Nederlandse orgaan dat is belast met het innen van belastingen. De Belastingdienst is onderdeel van het ministerie van financiën en valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister en staatssecretaris van Financiën. De douane en FIOD zijn ook onderdeel van de Belastingdienst. Met de Belastingdienst wordt meestal de rijksbelastingdienst bedoeld. Buiten de Belastingdienst zijn er ook nog andere belastingdiensten zoals de gemeentelijke belastingdiensten.

Sollicitatieprocedure

De eerste stap als je gaat solliciteren bij de Belastingdienst is het invullen van een online sollicitatieformulier waar je gevraagd wordt om je persoonsgegevens in te vullen je cv, motivatiebrief en eventuele extra bijlagen als cijferlijsten en diploma’s bij te voegen. Op basis van deze gegevens wordt je beoordeeld op de functie eisen. Wanneer de Belastingdienst verder met je wil gaan, kun je uitgenodigd worden om een online competentietest te maken. Als dit succesvol verloopt zal je uitgenodigd worden voor een selectiegesprek. Hierop kan je uitgenodigd worden om naar een Assessment Center te komen. Na het Assessment Center zal je nog een gesprek hebben met de afdeling waar je zult gaan werken. Daarna volgt er nog een arbeidsvoorwaardengesprek, en als zowel jij als de Belastingdienst het eens met elkaar zijn, volgt er een contract.

Online Capaciteitentest

De online capaciteitentesten worden verzorgd door assessmentbureau Eelloo. Welke testen je moet maken hangt af van de functie waarop je gesolliciteerd hebt. De testen die je kunt verwachten zijn:

 • Eelloo Analogieën
 • Eelloo Classificeren
 • Eelloo Diagrammen
 • Eelloo Lezen
 • Eelloo Cijferreeksen
 • Eelloo Rekenen
 • Eelloo Sommen
 • Eelloo Figuurreeksen
 • Eelloo Kubussen
 • Eelloo Woordenschat

Eelloo Analogieën

In deze test wordt gekeken naar het de verbale intelligentie van de kandidaat en het vermogen om relaties tussen woorden te kunnen leggen. Verder wordt er gekeken naar het vermogen om snel te analyseren en verbaal te redeneren. Een analogie bestaat uit twee paren van woorden die allebei hetzelfde verband hebben. In de testen zijn twee woorden weggelaten en aan de kandidaat is het de taak om de juiste woorden te kiezen. Voor deze opgaven is er steeds 50 seconden de tijd.

eelloo-analogieen-test-voorbeeld-vraag-antwoord

Voorbeeld van een Eelloo Analogieën Test.

Het eerste woord in de voorbeeldvraag is "dalen" en het tweede woord is "toren".

Bij deze vraag draait het om de handeling die verricht moet worden om het tweede te bereiken. Zo moet er gedaald worden om een kelder te bereiken en moet er geklommen worden om een toren te bereiken.

Eelloo Classificeren

In deze test wordt gemeten hoe goed de kandidaat is in het begrijpen en analyseren van een tekst. Dit is belangrijk om in te schatten hoe goed iemand is in het zien van verbanden en ontdekken van grote lijnen in complexe materie.

eelloo-classificeren-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een Eelloo Classificeren vraag.

Het antwoord op de bovenstaande oefenvraag is "Niet waar". In de tekst staat namelijk dat de dorpsraad het besluit gemaakt had, niet de gemeenteraad. 

Eelloo Diagrammen

In dit onderdeel wordt onderzocht hoe goed de kandidaat relaties tussen verzamelingen kan weergeven doormiddel van een model. Deze relaties tussen verzamelingen kunnen worden weergegeven in plaatjes die bestaan uit cirkels die elkaar wel of niet overlappen. Er worden drie woorden gegeven die wel of geen deelverzameling zijn van elkaar. Het is aan de kandidaat de taak om deze verbanden te visualiseren en het juiste diagram te kiezen.

eelloo-diagrammen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een Eelloo Diagrammen vraag.

Het antwoord op de bovenstaande oefenvraag is: B. Een vlieg en een kever zijn verschillende soorten insecten. Dus een kever en een vlieg behoren allebei tot dezelfde verzameling, maar ze zijn zelf allebei wel aparte deelverzamelingen. De grootste cirkel representeert dus de verzameling "Insecten", en de twee kleine cirkels representeren de verzamelingen "Kever" en "Vlieg".

Eelloo Lezen

In deze test wordt gemeten hoe vaardig de kandidaat is in het begrijpen, analyseren en interpreteren van geschreven informatie. Deze vermogens vertellen een werkgever hoe snel en effectief een persoon kan begrijpen waar een tekst over gaat. Eelloo Lezen testen zijn geschreven als één paragraaf, sectie of passage, gevolgd door verschillende vragen en/of stellingen. Deze vragen en/of stellingen moeten worden beantwoord met “Waar”, “Niet waar” of “Niet te bepalen”, wat betekent dat je het antwoord niet kunt weten. 

eelloo-lezen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een Eelloo Lezen vraag.

Het antwoord op de bovenstaande vraag is: "Niet te weten".

In de tekst staat: "Na een dramatisch seizoen met veel verliespartijen degradeert de club naar een lagere divisie" en "Nadat de club onder het nieuwe bewind tweemaal promoveert: Eén keer degraderen en twee keer promoveren is uiteindelijk één divisie hoger."

De tekst doet echter geen uitspraak over het heden. De betreffende club kan in de tussentijd bijvoorbeeld nogmaals gedegradeerd of gepromoveerd zijn. Het juiste antwoord is dus: "Niet te weten".

Eelloo Cijferreeksen

In deze test wordt gemeten hoe goed een kandidaat in staat is om een patroon te ontdekken in een reeks getallen. Er wordt een reeks getallen gegeven en vervolgens gevraagd welk getal het logische volgende getal is. Deze test meet hoe goed de kandidaat is in het verwerken van cijfermatige gegevens.

eelloo-cijferreeksen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een Eelloo Cijferreeksen vraag.

Het juiste antwoord bij het bovenstaande voorbeeld is 5. Er wordt van het eerste getal 48 afgetrokken. Daarna wordt het getal wat afgetrokken wordt steeds gehalveerd. Zie het plaatje hieronder voor meer uitleg.

eelloo-cijferreeksen-test-voorbeeld-vraag-antwoord

Eelloo Rekenen

In deze test wordt gevraagd om allerlei sommen uit te voeren zoals optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Deze vragen testen het vermogen om snel en accuraat te kunnen rekenen.

eelloo-rekenen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een Eelloo Rekenen vraag.

Het antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is 20, dit is als volgt te berekenen. De eerste berekening die uitgevoerd moet worden is: 3+2=5. Vervolgens is de vergelijking die dan overblijft 4*5=20. Het antwoord is dus 20.

Eelloo Sommen

In deze test worden een aantal verhalen voorgelegd met daarin een, in woorden beschreven, rekenkundig probleem. Hiermee wordt het vermogen van de kandidaat getest om oplossingen te vinden voor rekenkundige vraagstukken, om formules toe te passen, en om vlot en nauwkeurig te kunnen rekenen.

eelloo-sommen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een Eelloo Sommen vraag.

Het antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is C, 08:05 uur. Dit is als volgt te berekenen:

Deel de totaal te rijden afstand, door het gemiddeld aantal km per uur. 364: 91 = 4. Dit is het aantal uur dat de familie Groen erover doet om de vakantiebestemming te bereiken. Vermenigvuldig dit getal met 60 om deze tijd in minuten te krijgen: 4 x 60 = 240 minuten. Tel hier de pauzes bij op, dan krijg je 240 + 11 + 19 = 270 minuten. Als je dit weer deelt door 60, zie je dat 270 minuten : 60 gelijk staat aan 4,5 uur. Trek 4,5 uur af van de aankomsttijd, 12.35 uur, en het antwoord is dat de familie Groen om 08.05 uur van huis vertrokken moet zijn.

Eelloo Figuurreeksen

In deze test wordt de kandidaat een reeks figuren getoond waarin de taak is om een systematisch patroon te ontdekken, en het logische volgende figuur te kiezen. Met deze test wordt het vermogen getest van een kandidaat om verbanden en trends te ontdekken in figuren of schema’s. Ook zegt de test iets over het vermogen om analytisch en abstract te redeneren.

eelloo-figuurreeksen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een Eelloo Figuurreeksen vraag.

Het juiste antwoord bij de bovenstaande voorbeeldvraag is B. De volgende twee patronen zijn te ontdekken:

Patroon 1: De bovenste en de onderste streep bewegen beurtelings een stap naar beneden.

Patroon 2: De halve rode bol draait eerst op zijn plek en beweegt dan naar de volgende hoek.

Eelloo Kubussen

In deze test wordt een uitgevouwen of opgevouwen kubus getoond waarvan een aantal van de 6 vlakken beschilderd zijn met een bepaald patroon. Deze kubus kan op allerlei wijzen worden gedraaid maar de beschildering op de vlakken blijft gelijk. Vervolgens worden er 4 uitgevouwen of opgevouwen kubussen gegeven als antwoordmogelijkheden, waarvan er maar 1 hetzelfde kan zijn als de gegeven kubus. Het is aan jou om de juiste kubus te kiezen. Hiermee wordt het vermogen van de kandidaat getest om afbeeldingen als ruimtelijke figuren te zien, en daarmee bewerkingen uit te kunnen voeren.

eelloo-kubussen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een Eelloo Kubussen vraag.

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is A. Zie het onderstaande plaatje voor uitleg. Met de gekleurde cirkels kun je de vlakken met elkaar vergelijken die aangrenzend zouden moeten zijn.

Antwoord kubus

Eelloo Woordenschat

In deze test krijgt de kandidaat een woord te zien, met een aantal mogelijke betekenissen. Het is aan de kandidaat om het woord te kiezen dat hetzelfde betekent als het gegeven woord. Hiermee wordt onderzocht welke woorden de kandidaat kent en begrijpt.

eelloo-woordenschat-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een Eelloo Woordenschat vraag.

Het antwoord op de bovenstaande oefenvraag is "Verlichting".  Illuminatie heeft dezelfde betekenis als verlichting, het betekend allebei het verlichten van een kamer of object.

Assessment Center

In sommige gevallen, afhankelijk van de positie waar op je gesolliciteerd hebt, kun je uitgenodigd worden voor een Assessment Center. Hier zal je gedurende een dag verschillende activiteiten doen zoals rollenspellen, één-op-één gesprekken hebben en presentaties geven.

 • Rollenspellen

Tijdens een rollenspel nemen zowel de kandidaat als de acteur(s)/actrice(s) een rol aan. Deze rol is vaak gelieerd aan een specifieke situatie die tijdens het uitvoeren van de functie zou kunnen voorkomen. De assessoren kunnen er ook voor kiezen om je juist een rol aan te laten nemen niet direct gelieerd is aan de functie, om te kunnen analyseren hoe je als persoon handelt in bepaalde situaties. Je zult bijvoorbeeld een rol aan moeten nemen als leidinggevende, adviseur, of een rol waarbij je een gesprek aan moet gaan met een klant of collega.

 • Interviews

Het selectie-interview is een veelvuldig gebruikt selectiemiddel en wordt dan ook nagenoeg bij elke sollicitatie afgenomen. Tijdens het interview zal de interviewer uw persoonlijkheid analyseren en kijken of je geschikt bent voor de betreffende functie. Niet ieder interview is hetzelfde. Soms zul je met een HR-manager of toekomstige leidinggevende spreken, en bij sommige sollicitaties wordt de hulp van een (bedrijf)psycholoog ingeschakeld. Tijdens een regulier sollicitatiegesprek met iemand van personeelszaken zullen er wat basale psychologische vragen gesteld worden, maar het interview zal grotendeels bestaan uit bedrijf gerelateerde vragen. Een psycholoog zal daarentegen een verkapte persoonlijkheidsvragenlijst doorlopen, om erachter te komen wie je precies bent.

 • Presentaties

Tijdens een sollicitatieproces komt het nog wel eens voor dat de assessoren je een presentatie laten voorbereiden. Vaak krijg je een bepaalde tijd toegewezen om de presentatie te maken – vaak een half uur of zelfs nog korter. Je krijgt ter voorbereiding een document waarin het onderwerp staat. Onderwerpen van de presentatie lopen uiteen, maar vaak gaat het om iets vaktechnisch of een probleem binnen de organisatie. Misschien is er ruimte om een flip-over bord of een overheadprojector te gebruiken, maar dit is niet altijd het geval.

Kom alles te weten over Assessment Centers met onze uitgebreide sollicitatietraining en eBook in het Volledige SollicitatietrainingpakketIn deze training wordt het hele sollicitatieproces behandeld, van een goede sollicitatiebrief schrijven tot aan lastige rollenspellen, aan de hand van video’s, een werkboek, en een uitgebreid eBook. 

Waarom Belastingdienst assessment oefenen bij assessment-training?

Oefening baart kunst! Je zult zien dat door oefening je prestatie zal verbeteren. Je raakt bekend met het oefenen van opgaven in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Daarnaast kun je al onze oefenopgaven onder tijdsdruk maken, zodat je een echte assessment simulatie ervaart.

Assessment-Training.com is hét platform om jezelf optimaal voor te bereiden! Wij bieden op maat gemaakte trainingspakketten aan met testen in de stijl van daadwerkelijke assessments.

Naast het feit dat al onze oefentesten een uitgebreide uitleg van de antwoorden bevatten en een omschrijving van hoe men tot het juiste antwoord kan komen, bieden wij ook een uniek persoonlijk progressie systeem.

Door middel van dit systeem ontdek jij je sterke en zwakke punten en krijg je inzicht in jouw verbeterpunten. Het progressiesysteem houdt je scores, testtijden, en groeiontwikkeling bij, zodat jij kan zien hoe je vordert.

Wij geven jou de tools om stress weg te nemen en te zorgen dat jij alles uit jezelf en je sollicitatie haalt. Kortom, jouw prestatie is te trainen! Uit onderzoek onder onze kandidaten is gebleken dat scores door oefening tot wel 80% kunnen verbeteren.

Door hoger te scoren op je assessment zal je meer kans maken op de baan die je wilt!

Meer dan 96% van onze klanten raadt ons aan als oefenplatform voor sollicitatie en assessmenttrainingen.

Wie is Assessment-Training?

Assessment-Training.com is marktleider op het gebied van online sollicitatie en assessment voorbereiding. Wij vernieuwen en verbeteren ons systeem en testaanbod continu, zodat kandidaten die zich op ons platform voorbereiden zo goed mogelijk beslagen ten ijs komen. Ons doel is om kandidaten klaar te stomen voor elk bedrijf, elke functie en elk niveau!

Om jou de juiste voorbereiding te geven op het Eelloo assessment hebben wij een pakket samengesteld met de volgende oefentesten:

 • Eelloo Analogieën
 • Eelloo Classificeren
 • Eelloo Diagrammen
 • Eelloo Lezen
 • Eelloo Cijferreeksen
 • Eelloo Rekenen
 • Eelloo Sommen
 • Eelloo Figuurreeksen
 • Eelloo Kubussen
 • Eelloo Woordenschat

Alle vragen in de oefentesten worden uitgebreid behandeld en je krijgt tips en tricks over hoe je tot het juiste antwoord kan komen. Het unieke Persoonlijke Progressiesysteem meet jouw progressie, waardoor je inzicht krijgt in hoe je presteert en waar jouw verbeterpunten liggen. Kortom, Assessment-Training.com is meer dan slechts een trainingsplatform; wij zijn hier om jou te helpen!

Klik hier om ons overige testaanbod te bekijken, zoals ons Volledige Sollicitatietraining Pakket. In deze sollicitatietraining krijg je naast toegang tot alle psychometrische testen, meer dan 2 uur online videotraining, waarin het gehele sollicitatieproces wordt behandeld. Aan de hand van de video’s en het werkboek, word je getraind in alle mogelijke facetten die je tijdens een sollicitatie tegen kunt komen. Van het schrijven van je CV tot hoe je moet omgaan met moeilijke vragen van recruiters. Elk onderdeel van een sollicitatie heeft zijn eigen video, en een sectie in het werkboek die je er gratis bij krijgt. 

Het meegeleverde eBook van 72 pagina's staat vol met uitleg over testen, methodes, tips en tricks en achtergrondinformatie over het assessment. 

Als assessment kandidaat heb je te allen tijde het recht om vooraf te weten welke testen je kunt verwachten. Vraag deze informatie dan ook op en vergelijk deze met het oefenmateriaal, voordat je de specifieke testen begint te oefenen. Op deze manier zorg je ervoor dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan tijdens het daadwerkelijke assessment.

Start nu en krijg direct online toegang tot de testen en oefen 24/7 op je computer, mobiel of tablet!

Assessment-Training.com is niet geaffilieerd aan Eelloo. Onze oefentesten zijn ontwikkeld om kandidaten optimaal voor te bereiden op hun assessment en niet voor daadwerkelijke selectieprocessen.

Verhoog jouw kansen op een baan met 81%!

Uitgebreide antwoorden en uitwerkingen bij elke vraag. Start vandaag nog met oefenen!

Eenmalige betaling. Geen terugkerende kosten!

Eelloo Voorbereidingspakket

Trainingspakket met testen in de stijl van Eelloo. Bereid je voor met deze oefentesten, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens het assessment.
 • 76 Testen
 • 1253 Vragen
 • Eenmalige betaling
 • 30 dagen toegang

Reviews

backToTopBtn