Rollenspel

Uitleg Rollenspel:

Tijdens een rollenspel nemen zowel de kandidaat als de acteur(s)/actrice(s) een rol aan. Deze rol is vaak gelieerd aan een specifieke omstandigheid welke u tijdens het uitvoeren van de functie kunt verwachten. De assessoren kunnen er ook voor kiezen om u juist een rol aan te laten nemen niet direct gelieerd is aan de functie, om te kunnen analyseren hoe u als persoon handelt in bepaalde situaties. U zou hier bijvoorbeeld een rol aan moeten nemen als leidinggevende, adviseur, of een rol waarbij u een gesprek aan moet gaan met een klant of collega.

Tijdens een rollenspel is het belang dat u op zoek gaat naar de weerstand van uw tegenspeler(s) en deze wegneemt om hen vervolgens te beïnvloeden. De acteurs tegenover u hebben namelijk een instructie gekregen om u weerstand te bieden tijdens het rollenspel. Wanneer u op zoek gaat naar de weerstand van uw tegenspeler kunt u hier op inspelen. De acteurs zullen naar mate het rollenspel vordert ook hun hakken minder in het zand steken en u zelfs wat in de goede richting sturen. Probeer deze signalen op te pikken en hierop te anticiperen.

U krijgt van te voren een instructieblad en een bepaalde voorbereidingstijd. Kortom, zorg dat u alle punten geconcentreerd doorleest en ga zelfverzekerd het gesprek in. Hieronder worden een aantal mogelijke rollen doorgenomen.

Rol: Leidinggevende

De rol van leidinggevende kan de assessoren inzicht geven in uw leidinggevende capaciteiten. In uw leidinggevende rol moet u bijvoorbeeld werknemers overhalen tot bepaald gedrag of aan moeten sporen tot bepaalde acties, maar dit ook bijvoorbeeld werknemers aanspreken op mogelijk ongewenst gedrag dat zij vertonen binnen de organisatie. Houdt er rekening mee dat de acteur(s) tegenover u in hun script flink wat conflictstof hebben om te zorgen dat zij het u lastig kunnen maken. U bent in het leidinggevende scenario bijvoorbeeld benoemt tot manager in de organisatie, waardoor medewerkers van streek zijn, omdat zij die functie ook ambieerden. Hierdoor reageren zij tijdens het rollenspel mogelijk in eerste instantie fel en is de taak aan u om erachter te komen waar de bitterheid jegens u vandaan komt en tot een constructief einde te komen.

Het is van belang dat u tijdens dit gesprek laat zien dat u leidinggevende capaciteiten beheerst. Het gaat er echter niet om simpel delegeren en van uit uw machtigere positie het spel hard tegen hard te spelen. Het is belangrijk dat u tot een constructief einde komt. Probeer uw tegenspeler(s) hun weerstand te achterhalen en speel hierop in, laat niet over u heen lopen en luister goed wat er gezegd wordt. Stel open vragen waardoor u uw tegenspeler(s) als het ware dwingt om meer informatie prijs te geven.

Rol: Adviseur

De rol van adviseur komt ook wel eens voor tijdens een assessment. Hier wordt geanalyseerd hoe uw beslissingscapaciteiten zijn en of u ruggengraat kunt tonen wanneer u onder druk moet presteren. Tijdens deze rol moet u bijvoorbeeld verschillende opties met zowel voor- als nadelen afwegen. Uiteindelijk moet u kiezen voor een optie en deze presenteren voor uw tegenspeler(s). Het belangrijkste hierbij is dat er geen goed of fout is, want alle varianten hebben plus- en minpunten. Uw tegenspeler(s) hebben voor alle varianten een aantal minpunten klaar om uw keuze als het ware op onderuit te halen.

Wanneer u uw presentatie heeft afgerond zullen de acteurs/actrices hun commentaar op uw keuze aangeven. Zij zullen uiteraard ingaan op de minpunten van uw keuze en uitleg vragen. Het is hier van belang om overtuigend en doortastend te zijn, laat zien waar u voor staat en licht dit zo goed mogelijk toe. Draaf echter niet door, zorg dat u ook open staat voor dialoog en suggesties van uw tegenspelers.

Rol: gesprek met collega

Deze rol heeft betrekking op een gesprek met een collega, waarbij het de bedoeling is om een vooraf bepaald doel te bereiken. Essentieel is hier om wel collegiaal te blijven en gezamenlijk tot een constructieve oplossing te komen. Er kunnen u hier bijvoorbeeld situaties worden voorgelegd waarbij u een collega moet aanspreken op ongewenst gedrag of dat u deze persoon moet motiveren meer in het teambelang te werken. Een andere variant kan zijn dat u iets van uw collega gedaan wilt krijgen.

Bij een gesprek met een collega is het van belang om collegiaal te zijn en op een vriendelijke manier met elkaar om te gaan. Wanneer u te direct bent of de confrontatie te hard aangaat kan dit averechts werken. Uw doel is om de achterliggende behoefte van uw collega te ontdekken en op een creatieve manier oplossingen aandragen. Ook is het belangrijk om de achterliggende gedachte, het werken in teamverband, niet uit het oog te verliezen in dit gesprek.

Rol: gesprek met klant

Bij commerciële functies met veel klantcontact zou u een rollenspel, waarbij u een gesprek voert met een klant, kunnen verwachten. Veel gespeelde simulaties zijn; het omgaan met een klant welke ontevreden is over het geleverde product of een klant die vindt dat hij slecht is behandeld door een collega van u. Ook wordt wel eens een situatie voorgelegd waarbij u te maken krijgt met een klant die ten onrechte ontevreden is over de geleverde service of diensten.

Bij een klantgesprek is het van belang om vriendelijk te blijven en begrip te tonen voor de situatie. U kunt namens de organisatie excuses aanbieden, maar wat essentieel is dat u geen voorbarige uitspraken doet over wie er eventueel schuldig is. Voordat u gaat werken aan een oplossing moet u de klant het idee geven dat u heeft begrepen heeft wat het probleem is. Het is belangrijk om uzelf niet te laten overlopen door een boze klant en beloftes te doen welke u niet na kunt komen. U dient het doel van het rollenspel voor ogen te houden en zo mogelijk een win-win situatie te creëren. Creativiteit, kalmte en vriendelijkheid worden tijdens dit soort gesprekken op prijs gesteld.

 

Tips bij een rollenspel

  • Probeer bij een rollenspel de weerstand van uw tegenspeler(s) weg te nemen en hierop in te spelen.
  • Welke kenmerken van de functie spreken u aan en waarom? Heeft u ervaring op deze gebieden? Zo ja, kunt u hier specifieke voorbeelden van geven?
  • Dominant vriendelijk gedrag wordt vaak beantwoord met onderschikkend vriendelijk gedrag. Dit betekent dat wanneer u iemand op vriendelijke wijze instrueert, dit een positievere uitwerking heeft dan wanneer u mensen commandeert.
  • Let op non-verbale communicatie; kijk mensen aan, knik aanmoedigend en maak gebruik van ondersteunende handgebaren.

Cijferreeksen

Cijferreeksen maken vaak onderdeel uit van een assessment. Bij cijferreeksen moet u een verband zien tussen een aantal getallen in een reeks, vervolgens moet u het juiste getal kiezen wat volgt in de reeks.

Figuurreeksen

Figuurreeksen zijn een veel voorkomend onderdeel tijdens een assessment. Bij figuurreeksen krijgt u een reeks figuren te zien waarvan de laatste onbekend is. U moet het juiste figuur kiezen.

Numeriek redeneren

Numeriek redeneren maakt onderdeel uit van de capaciteitentest, waarbij uw cijfermatig inzicht en rekenkundige vaardigheden worden getoetst aan de hand van feiten en cijfers in statistische tabellen.

Analogieën

Analogieën maken onderdeel uit van de capaciteitentesten die worden afgenomen tijdens een assessment. Er wordt hier gekeken naar uw vermogen om relaties tussen woorden te leggen.

Antoniemen

Antoniemen maken onderdeel uit van de capaciteitentest van het assessment. Deze test wordt afgenomen om uw woordenschat en woordenkennis te toetsen.

Persoonlijkheidstest

Tijdens een assessment wordt vaak uw gedragspatroon onderzocht. Dit doet men door middel van het invullen van een persoonlijkheidsvragenlijst. Wij geven u uitleg over de persoonlijkheidstest.

Postbakoefening

Een postbakoefening (In Tray oefening) is een simulatie van een werkomgeving, waarbij wordt gekeken hoe efficiënt u omgaat met het verzamelen en interpreteren van informatie.

Verbaal redeneren

De verbaal redeneren test is een psychometrische test die meet hoe vaardig de kandidaat is in het begrijpen, analyseren en interpreteren van geschreven informatie.

Rekenvaardigheid

Bij rekenvaardigheid worden u verschillende soorten sommen worden voorgelegd. Het is belangrijk om uw geheugen even op te frissen voor u het assessment gaat maken.

Situational Judgement Test (SJT)

In een Situational Judgement Test (SJT) / Situationele Beoordelingstest worden een aantal situaties aan u voorgelegd, waarbij aan u gevraagd wordt om de meest gepaste reactie in deze situatie te selecteren.

Matrixen

In deze testvorm krijgt u een matrix te zien van negen vlakken. Een van deze vlakken is leeg gelaten en aan de hand van de andere vlakken moet u selecteren welk vlak hier logischerwijs ingevuld moet worden.

Ruimtelijk Inzicht

Met deze test wordt uw Ruimtelijk Inzicht gemeten. Er wordt van u gevraagd om kubussen in uw hoofd op te vouwen of uit te vouwen. Hierbij moet u eveneens in staat zijn om de kubussen in uw hoofd te roteren.

Woordenschat

Met deze test wordt uw Woordenschat gemeten. Er wordt van u gevraagd om het woord te selecteren dat het meest overeenkomt met het gegeven woord. U moet een keuze maken uit 5 antwoordmogelijkheden.

Watson Glaser

Critical thinking, oftewel kritisch denken, heeft betrekking op het kunnen interpreteren van gegeven informatie, op basis hiervan definiëren van een probleem, om daarna de juiste informatie te kunnen selecteren om een probleem op te lossen.

Abstract Redeneren

Bij abstract redeneren krijgt u verschillende rijen te zien, waar één of meerdere figuren in staan, die veranderingen ondergaan. De figuren worden blootgesteld aan een aantal knoppen, waarbij iedere knop voor één specifieke verandering staan.

Diagrammen

Bij de diagrammentest worden drie verzamelingen genoemd. Het is aan u om de verhoudingen tussen deze drie verzamelingen vast te stellen door het diagram te kiezen dat deze verhoudingen correct weergeeft.


In de media: