Analogieën

Analogieën oefenen:

Wij bieden 8 verschillende testen aan met in totaal zo’n 80 analogieën. Deze kunt u bij ons online oefenen voor een periode van 30 dagen voor slechts € 8,95. Hieronder leest u meer over de werking en uitleg van analogieën. Ook is het mogelijk om alle testen met daarin alle onderdelen van het assessment te kopen voor het zeer voordelige bedrag van slechts € 29,95.

 
 

Uitleg Analogieën

Analogieën maken vaak onderdeel uit van de capaciteitentesten die worden afgenomen tijdens een assessment. Een analogie is een overeenkomst tussen twee begrippen. De analogieëntest is bedoeld om uw vaardigheden op het gebied van logisch redeneren, analytisch denkvermogen, abstractievermogen, taalvaardigheid en woordschat te testen.

Eenvoudige varianten van de analogieëntest zijn de zogenaamde `enkelvoudige` analogieën. Bij enkelvoudige analogieën ontbreekt er slechts een woord in de analogie.

 

Voorbeeld 1:

Het tegengestelde van Goed is ………?

Het tegengestelde van Goed is Slecht.

 

Voorbeeld 2:

Het tegengestelde van Labiel is ………?

Het tegengestelde van Labiel is Stabiel.

 

Zoals u bij bovenstaande voorbeelden kunt zien is het aan u om de analogie compleet te maken. U krijgt bij de test een aantal antwoorden te zien, waaruit u de juiste moet kiezen.

Bij capaciteitentesten voor hoger- of academisch opgeleide mensen krijgt u echter meestal `dubbele analogieën`. Bij een dubbele analogie ontbreken twee van de vier woorden. Een dubbele analogie is moeilijker op te lossen, omdat de relatie tussen de woorden nog niet duidelijk is aangegeven.

 

Voorbeeld 1:

………Staat tot Kelder is als Klimmen staat tot………?

Bewaren                                                         Toren

Wijn                                                                 Aap

Huis                                                                 Bergsport

Dalen                                                               Stijgen

 

Dalen Staat tot Kelder is als Klimmen staat tot Toren.

 

Voorbeeld 2:

………Staat tot Land is als Sleutel staat tot………?

Immigreren                                                       Inbreken

Paspoort                                                          Slot

Grens                                                               Baard

Douane                                                             Huis

 

Paspoort Staat tot Land is als Sleutel staat tot Huis.

 

Bij het oplossen van dubbele analogieën is het belangrijk dat u eerst zoekt naar de relatie tussen de woorden. Het gevaar is hier echter dat men snel geneigd is om associatief naar een alternatief te zoeken, terwijl deze associatie niet van toepassing hoeft te zijn. Bij het oplossen van dubbele analogieën moet u wiskundig te werk gaan. De relatie moet in beide woordparen gelijk zijn, maar de verhouding moet aan beide kanten ook gelijk zijn.

In het eerste voorbeeld ziet u bijvoorbeeld dat ………Staat tot Kelder is als Klimmen staat tot………? Wanneer men de antwoorden analyseert en de relatie tussen beide woordparen in ogenschouw neemt, komt u tot de conclusie dat dalen staat tot kelder is als klimmen staat tot toren. In voorbeeld 2 komt dit nog duidelijker naar voren. Het paspoort dat nodig is om het land binnen te komen is gelijk aan de sleutel die nodig is om het huis binnen te komen.

Voorbeeldvraag analogieën:

analogieen uitleg en training

Video over uitleg en oefenen van analogieën:

Ga naar de oefentesten:

Cijferreeksen

Cijferreeksen maken vaak onderdeel uit van een assessment. Bij cijferreeksen moet u een verband zien tussen een aantal getallen in een reeks, vervolgens moet u het juiste getal kiezen wat volgt in de reeks.

Figuurreeksen

Figuurreeksen zijn een veel voorkomend onderdeel tijdens een assessment. Bij figuurreeksen krijgt u een reeks figuren te zien waarvan de laatste onbekend is. U moet het juiste figuur kiezen.

Numeriek redeneren

Numeriek redeneren maakt onderdeel uit van de capaciteitentest, waarbij uw cijfermatig inzicht en rekenkundige vaardigheden worden getoetst aan de hand van feiten en cijfers in statistische tabellen.

Analogieën

Analogieën maken onderdeel uit van de capaciteitentesten die worden afgenomen tijdens een assessment. Er wordt hier gekeken naar uw vermogen om relaties tussen woorden te leggen.

Antoniemen

Antoniemen maken onderdeel uit van de capaciteitentest van het assessment. Deze test wordt afgenomen om uw woordenschat en woordenkennis te toetsen.

Persoonlijkheidstest

Tijdens een assessment wordt vaak uw gedragspatroon onderzocht. Dit doet men door middel van het invullen van een persoonlijkheidsvragenlijst. Wij geven u uitleg over de persoonlijkheidstest.

Postbakoefening

Een postbakoefening (In Tray oefening) is een simulatie van een werkomgeving, waarbij wordt gekeken hoe efficiënt u omgaat met het verzamelen en interpreteren van informatie.

Verbaal redeneren

De verbaal redeneren test is een psychometrische test die meet hoe vaardig de kandidaat is in het begrijpen, analyseren en interpreteren van geschreven informatie.

Rekenvaardigheid

Bij rekenvaardigheid worden u verschillende soorten sommen worden voorgelegd. Het is belangrijk om uw geheugen even op te frissen voor u het assessment gaat maken.

Situational Judgement Test (SJT)

In een Situational Judgement Test (SJT) / Situationele Beoordelingstest worden een aantal situaties aan u voorgelegd, waarbij aan u gevraagd wordt om de meest gepaste reactie in deze situatie te selecteren.

Matrixen

In deze testvorm krijgt u een matrix te zien van negen vlakken. Een van deze vlakken is leeg gelaten en aan de hand van de andere vlakken moet u selecteren welk vlak hier logischerwijs ingevuld moet worden.

Ruimtelijk Inzicht

Met deze test wordt uw Ruimtelijk Inzicht gemeten. Er wordt van u gevraagd om kubussen in uw hoofd op te vouwen of uit te vouwen. Hierbij moet u eveneens in staat zijn om de kubussen in uw hoofd te roteren.

Woordenschat

Met deze test wordt uw Woordenschat gemeten. Er wordt van u gevraagd om het woord te selecteren dat het meest overeenkomt met het gegeven woord. U moet een keuze maken uit 5 antwoordmogelijkheden.

Watson Glaser

Critical thinking, oftewel kritisch denken, heeft betrekking op het kunnen interpreteren van gegeven informatie, op basis hiervan definiëren van een probleem, om daarna de juiste informatie te kunnen selecteren om een probleem op te lossen.

Abstract Redeneren

Bij abstract redeneren krijgt u verschillende rijen te zien, waar één of meerdere figuren in staan, die veranderingen ondergaan. De figuren worden blootgesteld aan een aantal knoppen, waarbij iedere knop voor één specifieke verandering staan.

Diagrammen

Bij de diagrammentest worden drie verzamelingen genoemd. Het is aan u om de verhoudingen tussen deze drie verzamelingen vast te stellen door het diagram te kiezen dat deze verhoudingen correct weergeeft.


In de media: